สมัครบัตรเครดิตแบบง่ายๆ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สินเชื่อ บ้านตรงใจคุณ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

สินเชื่อบ้านตรงใจคุณ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับ ประชาชน คนไทย โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อก่อสร้างบ้าน,ซ่อมแซมบ้าน,ต่อเติมบ้าน,ซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
วัตถุประสงค์
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศันสำหรับตนเอง และครอบครัว ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ (ไม่รวมคอนโด) ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสองเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์บนที่ดินของตนเองและครอบครัวเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยต้องก่อสร้างภายใน 90 วัน หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน
หลักการ
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (มุรอบะฮะฮ์ และ บัยอ์ บิษะมัน อะญิล)สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย (อิสติศนาอ์)สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย (มุรอบะฮะฮ์ และ บัยอ์ บิษะมัน อะญิล)
วงเงินสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านใหม่ สูงสุดไม่เกิน 90% บ้านมือสอง สูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งต่ำกว่าสินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายจริงสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินสำหรับซื้อที่ดินไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า และวงเงินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไม่เกิน 100%
ระยะเวลาผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
อัตรากำไร (ดอกเบี้ย) ให้ติดต่อ สาขาธนาคารอิสลาม ใกล้บ้านท่าน
ค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียม Front End Feeคิดค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)ค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักประกัน
ที่ดินพร้อมมีสิ่งปลูกสร้าง
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ทุกศาสนา และบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัททั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือมีฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้อายุงาน 1 ปีขึ้นไป กรณีผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ (Employee) (โดยรวมอายุงานที่ทำงานเดิมได้ แต่ที่ทำงานปัจจุบันผู้ขอสินเชื่อต้องได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบบริษัท หรือองค์กร)กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Self Employ) ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีกรณีรายได้ประจำ (Employee) อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปีกรณีเจ้าของกิจการ (Self-employee) อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปีไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัวต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่ทำงาน และ โทรศัพท์มือถือกรณีมีผู้ขอสินเชื่อร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก

วิธีการขอสินเชื่อธนาคารอิสลาม

ท่านสามารถยื่อขอสินเชื่อได้ด้วย ตัวเอง เพียง ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อธนาคารอิสลาม
พร้อมกับจัดเตรียมเอกสาร ตามรายการเอกสาร ข้อ 1- 3 แล้วนำไปยื่น ต่อธนาคารอิสลาม สาขาใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศไทย
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.เอกสารส่วนบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
- สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
- ต้นฉบับ/สำเนาแบบแจ้งความจำนงการชำระค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์ กรณีลูกค้าเลือกใช้บริการเสิรม Utility Payment Services
- กรณีลูกค้าที่มีบริการเสริม Utility Payment Services อยู่ก่อนแล้ว ให้เพิ่มเอกสารการยืนยันการหักบัญชี เช่น Statement ที่หักชำระค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์ ผ่านธนาคารอิสลามเดือนล่าสุด

2.เอกสารแสดงรายได้

กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง
ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
- สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น
(เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

3.เอกสารเพิ่มเติม

กรณีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
- สำเนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง อาทิ สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำขอเลขที่บ้าน (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี)
- สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ (ถ้ามี / แล้วแต่กรณี)
กรณีเพื่อก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย
- ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลน (พิมพ์เขียว) และสัญญารับเหมา (กรณีก่อสร้าง / ต่อเติม) ส่วนกรณีซ่อมแซม หรือต่อเติมเล็กน้อย อนุโลมให้ใช้สัญญารับเหมา และแบบแปลนที่ไม่ใช่พิมพ์เขียว (ถ้ามี)

เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
หรือ ติดต่อสอบถาม 086-7613118 พลศักดิ์ เชยคำแหง สมาชิก iFM เลขที่ 750137256

"ไม่รับค่าตอบแทน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ"